• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Štvrtok
Jul 09th
Úvod arrow Samospráva arrow VZN arrow VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v y d á v a  pre územie obce Čerhov toto

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce ČERHOV
rok 2010


I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Čerhov
(2) Obec Čerhov na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Čerhov na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

II. č a s ť

Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§ 3
Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Čerhov v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                           0,60 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty                                                                         0,55 % zo základu dane,
c/ záhrady                                                                                           0,30 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria                                                               0,30 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky                                                                           1,20 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                       0,30 % zo základu dane.

§ 4
Daň zo stavieb


(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(5) V  obci Čerhov je sadzba dane zo stavieb nasledovná:
a/stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace prísluš. hlavnej stavby                        0,04€
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu                                         0,04 €
c/ stavby rekreačných a záhrad. chát a domčekov na individuálnu rekreáciu               0,12 €
d/samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov                                                    0,16 €
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu                                                                                0,20 €
f/ stavby na ostatnú podnik. a zárobkovú činnosť, sklad. a administr.                       0,75 €
g/ ostatné stavby                                                                                               0,10 €
s tým, že v tomto prípade sa nepoužije všeobecná ročná sadzba uvedené v odseku 4 tohto
ustanovenia.
(6) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách na bývanie zvyšuje o  0,046 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie. U ostatných stavieb pri viacpodlažných stavbách je zvýšenie o  0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§ 5
Daň z bytov

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Čerhov, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,04 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

§ 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(9) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
(10) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
(11) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
(12) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(13) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(14) a)Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Ak tento zákon neustanovuje inak.
- b) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2.
(15) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa
§ 7

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
a)pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b)pes umiestnený v útulku zvierat
c)pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d)pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.
(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 8

1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Čerhov sú:
a/ parkovisko pri železničnej stanici
b/pri bytových domoch

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,5 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 1,5 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Čerhove - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane.
Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Čerhove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Čerhove ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Čerhove pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

Daň za predajné automaty
§ 10

(1.) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Čerhove.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania .
(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/v hotovosti do pokladne
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 11

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. (4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 70,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Čerhove. . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ prevod na účet,
b/ v hotovosti do pokladne obce
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/adresa kde sa prístroj nachádza

III. č a s ť
Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 14

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku je a/ 0,01( najmenej 0,01 € a najviac € 0,05 € )za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo 0,01 € (najmenej 0,01 € a najviac 0,17 €) za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b/ najmenej 0,01 € a najviac 0,11 € za osobu a kalendárny deň (ak v obci nie je zavedený množstvový zber).
/Poznámka autora: ak v obci je zavedený množstvový zber, potom pri určení poplatku sa bude postupovať podľa § 79 zákona o miestnych daniach

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
(Poznámka autora: ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.)
(10)Splatnosť poplatku 30.6. 2010
(11)Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ čestné vyhlásenie o pobyte
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(12)Poplatok sa určuje na obdobie 1.1.2010 do 31.12.2010

I V. č a s ť
Spoločné a  záverečné ustanovenia

§ 15
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Čerhov prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce .
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Čerhov.

§ 16
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Čerhov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čerhove a to dňa 12.12. 2009
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov č. 1/2009 zo dňa 21. 11. 2008 o  miestnych poplatkoch.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čerhove (5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010.

V Čerhove dňa 12.12.2009
                                                                                                                                  ...................
Pavol Balogh
starosta obce
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev