• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Pondelok
Apr 06th
Úvod arrow Samospráva arrow VZN arrow VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čerhov dňa 6.11.2008.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čerhov dňa 22.11.2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 22.11.2008.

Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov  na základe  ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 114 ods.6  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
č. 4/2008

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je
obec Čerhov.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Čerhov je zriaďovateľom školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou v Čerhove,Hlavná 100, 076 81.

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

(3) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Čl. 2
Výška príspevku

(1) Obec Čerhov  určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť školského klubu detí nasledovne:
Pre zákonného zástupcu žiaka  50.- Sk / 1,66 € /  mesačne
(môže to byť najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu - - § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov)

(2) Obec Čerhov môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu – (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov .
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov dňa 21.11.2008
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009 .

V  Čerhove dňa 21.11.2008

Pavol Balogh
starosta obce
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev