• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Utorok
Mar 31st
Úvod arrow Samospráva arrow VZN arrow VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čerhov dňa 6.11.2008.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čerhov dňa 22.11.2006.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 22.11.2008.
 
Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
č. 5/2008

o poplatkoch za akcie usporiadané v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Čerhove, ktorej zriaďovateľom je obec Čerhov.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Čerhovje zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Čerhove, Hlavná 1, 076 81 Čerhov.
              
(2) Účelom tohto nariadenia je určiť podmienky  k akciám usporiadaným v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Čerhove. 

Čl. 2
Akcie pre verejnosť a ich podmienky
 
(1) Akcie sú menšie rodinné oslavy ako:výročia, životné jubileá, rodinné posedenia ( okrem svadieb)
(2) Časový interval akcie do 21.00 hod.
(3) Réžia na akcie je 3 000 Sk / 99.58 €, kde je zahrnutá práca, energie, miestnosť, čistiace prostriedky.
(4) Akcie sa objednávajú u riaditeľky školy, prípadne u vedúcej ŠJ.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov .

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov dňa 21.11.2008.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22.11.2008 .

V Čerhove dňa 21.11.2008

Pavol Balogh
starosta obce
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev