Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Rekonštrukcia rigolov (ulica Cintorínska)

PPA – ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. 309070ANX1

Zmluvapdf. Prilohac.1.pdf Prilohac.2.pdf

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia rigolov (ulica Cintorínska) v obci Čerhov. Projekt je v súlade s cieľmi daného podopatrenia, prispieva aspoň k jednej fokusovej oblasti daného opatrenia – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva, súvisí s ekonomickým rozvojom. Žiadateľ uplatnil sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Výdavky projektu spĺňajú zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia. Žiadateľ spĺňa všetky relevantné podmienky poskytnutia príspevku. Popis a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je uvedený v projekte realizácie, v dokumentácii z verejného obstarávania a ostatných prílohách projektu.