Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN

Názov VZNDátum zverejneniaPríloha
VZN č. 1/2024 o miestnej dani za psa12.12.2023PDF
VZN č. 2/2024 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva12.12.2023PDF
VZN č. 3/2024 o miestnej dani z nehnutelnosti12.12.2023PDF
VZN c. 4/2024 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov12.12.2023PDF
VZN č. 5/2024 o miestnej dani za ubytovanie12.12.2023PDF
VZN č. 6/2024 o ostatných poplatkoch12.12.2023PDF
VZN č. 7/2024 o miestnom poplatku za odpady12.12.2023PDF
VZN č. 2/2023 o ostatných poplatkoch (platné do 31.12.2023)10.07.2023PDF
VZN č. 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čerhov (nariadenia o určení výšky príspevku v škole a školskom zariadení)07.05.2023PDF
VZN č. 3/2022 o miestnej dani za ubytovanie (platné do 31.12.2023)19.08.2022PDF
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za odpady (platné do 31.12.2023)01.01.2021PDF
VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi 01.01.2021PDF
VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda12.06.2018PDF
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti (platné do 31.12.2023)18.04.2017PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov (platné do 31.12.2023)31.08.2020PDF
VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov (platné do 31.12.2023)01.07.2016PDF
VZN č. 5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 23.10.2015PDF
VZN č. 3/2015 o dodržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov08.05.2020PDF
VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čerhov 01.01.2015PDF
VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti (platné do 31.12.2023)01.01.2015PDF
VZN č. 2/2014 o miestnej dani za psa (platné do 31.12.2023)01.01.2014PDF
VZN č. 1/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (platné do 31.12.2023)01.01.2014PDF