Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN

Názov VZNDátum zverejneniaPríloha
VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi 01.01.2021PDF
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za odpady01.01.2021PDF
VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠK detí, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čerhov10.3.2020PDF
VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda12.06.2018PDF
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 18.04.2017PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov31.08.2020PDF
VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov01.07.2016PDF
VZN č. 5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 23.10.2015PDF
VZN č. 3/2015 o dodržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov08.05.2020PDF
VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čerhov 01.01.2015PDF
VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 01.01.2015PDF
VZN č. 2/2014 o miestnej dani za psa 01.01.2014PDF
VZN č. 1/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva01.01.2014PDF