• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Utorok
Mar 31st
Úvod arrow Samospráva arrow VZN arrow VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čerhov dňa 6.11.2008.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čerhov  dňa 22.11.2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 22.11.2008.
 
Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
č. 3/2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Čerhov je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne : Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou v Čerhove, Hlavná 100, 076 81 Čerhov.

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom / alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok.“ 

(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka  a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Čl. 2
Výška príspevku 


(1) Obec Čerhov určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka  a jedlo  v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

Desiata Obed Olovrant Spolu Sk /  €
Materská škola
(stravníci od 2 – do 6 rokov)
7,-
17,-
6,-
30,- / 1,-
Základná škola
(stravníci od 6 – do 11 rokov)
--
25,-
25,-
25,- / 0,83
Základná škola
(stravníci od 11 – do 15 rokov)
--
27,-
27,-
27,- / 0,90

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov.

Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet zriaďovateľa
na základe vystaveného šeku školskej jedálne,alebo v hotovosti do pokladne zriaďovateľa ( resp. do pokladne Materskej školy, Základnej školy, Školskej jedálne ) a to mesačne  najneskôr do 15.dňa príslušného  kalendárneho mesiaca.
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto : denne do 08.00 hod.
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov  .
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov dňa 21.11.22008.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22.11.2009 .

V Čerhove dňa 21.11.2008

Pavol Balogh
starosta obce
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev