• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Nedeľa
Feb 23rd
Úvod arrow Obecný úrad arrow Úradná tabuľa arrow Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Čerhove
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Čerhove
Obec ČERHOV
zastúpená starostom obce,

v zmysle § 4, ods. 1 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. § 5, ods. 3  o výkone prác vo verejnom záujme

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta
riaditeľa Základnej školy
s Materskou školou v Čerhove.Kvalifikačné prepodklady:
- vysokoškolské vzdelanie, odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996), prax v príslušnom odbore min. 5 rokov, absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania:
- doklad o vzdelaní, doklad o pedagogickej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov, aktuálny výpis z registra trestov, doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky, predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy písomnou formou, profesijný životopis.

Prihlášky do výberového konania s horeuvedenými dokladmi je potrebné poslať v zalepenej obálne s označením ,,NEOTVÁRAŤ - výberové konanie´´ s uvedením názvu školy do 20.11. 2009 do 13.00 hod., na adresu: Obecný úrad, Dlhá 100, 076 81 Čerhov.
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev